top of page
Eetkamer

OVER

PRIVACYVERKLARING / DISCLAMER

Privacyverklaring

 

Algemene informatie

Dit is de privacyverklaring van Transtoegankelijk. In deze organisatie verwerken we persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We vinden de persoonlijke levenssfeer belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens.  
 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen geven over een identificeerbare natuurlijke persoon. De organisatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Verstrek je de gegevens zelf, dan ben je zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie hiervan.   Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die de organisatie mogelijk verwerkt. Het kan in specifieke gevallen mogelijk zijn dat wij meer of andere gegevens verwerken.  

 

  • Voor het inschrijven op en het versturen van de nieuwsbrief: Naam, e-mailadres, en e-mailvoorkeuren

  • Voor het inschrijven in de sociale kaart: Naam, functie, status, organisatie, diensten en profielfoto.

 

Doelen en grondslagen van de verwerking

 

Transtoegankelijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Het verzenden van onze nieuwsbrieven en andere publicaties. Je te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of ter verbetering van onze dienstverlening.

 

Wij verzamelen je betaalgegevens wanneer je gebruik maakt van een betaalde dienst van de organisatie om deze betaling te verwerken. Als onderdeel van een onderzoek of de publicatie van content, wanneer je hieraan actief deelneemt. Voor bovenstaande doeleinden zijn verschillende grondslagen van toepassing. Het gaat om het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst, op basis van toestemming of het gerechtvaardigd belang van de organisatie.
 

Bewaartermijnen

Transtoegankelijk bewaart je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en overeenkomstig het bewaartermijnenbeleid.   Wanneer je gebruik maakt van de aangeboden diensten van de organisatie word je opgenomen in het relatiebestand van Transtoegankelijk. Je gegevens worden in dit geval bewaard totdat je je toestemming intrekt en Transtoegankelijk geen andere verwerkingsgrondslag of wettelijke bewaarplicht heeft. Content zal overeenkomstig de contentstrategie gepubliceerd blijven totdat dit zijn informatiewaarde heeft verloren

Delen van persoonsgegevens met derden

Het delen van persoonsgegevens met andere partijen vindt altijd volgens de privacy wet- en regelgeving plaats.

 

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over je websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt, deze worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bij je eerste bezoek aan de website van de organisatie word je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

 

 

Privacyrechten

Je kunt vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Je kunt vragen om deze gegevens te corrigeren of kunt bezwaar maken tegen de verwerking. In sommige gevallen kun je je toestemming intrekken of het samenwerkingsverband vragen om deze gegevens te verwijderen of over te dragen. Een verzoek kun je sturen naar info@jessicamaes.nl.   Ook kun je hier terecht als je een klacht hebt over de naleving van deze privacyverklaring of je het niet eens bent met de manier waarop je gegevens worden verwerkt door het samenwerkingsverband. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kan je in het uiterste geval worden gevraagd om een identiteitsbewijs, een afschrift hiervan wordt na controle direct vernietigd. Transtoegankelijk reageert zo snel mogelijk op je verzoek, maar in elk geval binnen vier weken. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 

Beveiliging

Transtoegankelijk neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van een beveiligingsbeleid en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op met Jessica Maes via info@jessicamaes.nl

Wijzigingen

Het samenwerkingsverband behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wij adviseren je regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Hebben de wijzigingen gevolgen voor de manier waarop het samenwerkingsverband persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via berichtgeving op onze website en/of in nieuwsbrieven van transtoegankelijk.

Disclaimer

Transtoegankelijk streven er naar de informatie op deze website juist, actueel en beschikbaar te houden. We kunnen daar ondanks onze zorgvuldigheid niet voor instaan en aanvaarden er geen aansprakelijkheid voor. We zijn niet aansprakelijk voor de content van derden.

bottom of page